Fixpoint.Interpreter

Type Aliases

type alias Database[v: Type, r: Eff] = MutMap[RamSym[v], MutMap[Vector[v], v, r], r] Source
type alias SearchEnv[v: Type, r: Eff] = (Array[Vector[v], r], Array[v, r]) Source